1. E-shop
 2. Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

 
1 - Preambule
 
 
Deze Servicevoorwaarden van de vennootschap Aluspirit (hierna "SV") - waarvan de volledige contactgegevens beschikbaar zijn door hier te klikken (hierna "Aluspirit") - hebben tot doel de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden vast te leggen van de website www.aluvy-design.com  (hierna de "Site").

 

De verkoopvoorwaarden van de op de Site aangeboden Producten worden gedefinieerd in de Algemene Verkoopvoorwaarden van Aluspirit, beschikbaar door hier te klikken.

 

2 - Definities

 

In het kader van deze SV hebben termen met een hoofdletter, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt, de volgende betekenis :

 

 • Aluspirit : verwijst naar de vennootschap Aluspirit, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 60.000 euro, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Wenen onder nummer 888 530 672 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 231 Chemin du Ténement, 38260 Porte-des-Bonnevaux (Frankrijk) ;

 

 • SV : verwijst naar de onderhavige 

  servicevoorwaarden ;

 

 • Privacybeleid : verwijst naar het beleid van vertrouwelijkheid en bescherming van de Persoonlijke Gegevens van Gebruikers dat door Aluspirit wordt uitgevoerd en dat toegankelijk is door hier te klikken, en dat integraal deel uitmaakt van de huidige SV ;

 

 • Persoonsgegevens : verwijst naar de persoonsgegevens van de Gebruiker die door Aluspirit worden verzameld en verwerkt in het kader van het raadplegen van de Site en Diensten, onder de voorwaarden zoals gedefinieerd in het Privacybeleid ;

 

 • Producten : verwijst naar de producten die door Aluspirit vanaf de Site op de markt worden gebracht ;

 

 • Diensten : verwijst naar de functionaliteiten en diensten zoals bepaald in Artikel 5, ter beschikking gesteld van de Gebruikers en toegankelijk via de Site ;

 

 • Site : verwijst naar de internetsite die door Aluspirit wordt gepubliceerd en met name toegankelijk is via het URL-adres https://www.aluvy-design.com/;

 

 • Gebruikers : verwijst naar alle gebruikers, bezoekers van de Site, met inbegrip van Klanten (in de zin van de AV toegankelijk door hier te klikken.

 

3 - Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging van de SV

 Het doel van de SV is de voorwaarden vast te leggen waaronder Gebruikers de Site kunnen raadplegen en van de Diensten gebruik kunnen maken. 

Diensten houdt in dat de Gebruiker deze SV zonder beperking of voorbehoud aanvaardt.

Aangezien deze SV aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn, zijn de toepasselijke voorwaarden deze die van kracht en toegankelijk zijn op de Site op de datum van toegang tot de Site door de Gebruiker.

 

 4 - Toegang tot het terrein en beschikbaarheid

De toegang tot de Site is gratis.

Aluspirit spant zich in om haar Site 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen, onafhankelijk van onderhoudswerkzaamheden aan de Site en/of de Service.

Aluspirit behoudt zich echter het recht voor om de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk te onderbreken voor onderhouds- en/of verbeteringswerkzaamheden. Deze onderbrekingen zullen, voor zover Aluspirit daartoe in staat is, vooraf aan de Gebruiker worden meegedeeld, met name door de verspreiding van een waarschuwingsbericht op de Site.

In geval van nood behoudt Aluspirit zich het recht voor om de Site geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, gedurende een redelijke termijn op te schorten om een eventueel vereiste technische operatie uit te voeren.

Deze onderbrekingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding ten voordele van de Gebruiker, ook niet indien deze onderbrekingen zich voordoen tijdens de aankoop van Producten door de Klant.

In dit opzicht is Aluspirit gebonden door een middelenverbintenis.

 

 5 - Beschrijving van de diensten

 

Via haar Site biedt Aluspirit Gebruikers toegang tot allerlei soorten inhoud, waaronder multimedia en/of software en/of interactieve inhoud, die toegankelijk is via de Site.

Bovendien wordt eraan herinnerd dat de Site aan Cliënten de mogelijkheid biedt om Producten te verwerven, onder voorbehoud van het aanmaken van een account, volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het VA dat toegankelijk is door hier te klikken.

 

 6 - Garanties - Verantwoordelijkheden

 

Door zich toegang te verschaffen tot de Site en de Diensten, verklaart, garandeert en verbindt de Gebruiker zich ertoe om :

 • toegang tot en gebruik van de Site en/of Diensten te goeder trouw, op een redelijke manier, die niet in strijd is met de voorwaarden van deze SV ;
 • geen gebruik te maken van andere dan de door Aluspirit ter beschikking gestelde apparaten of software die bestemd zijn om i) de goede werking van de Site en/of Diensten te beïnvloeden of trachten te beïnvloeden ii) de Site en/of Diensten geheel of gedeeltelijk uit te lezen, te wijzigen, te raadplegen, zelfs in buffergeheugen of tijdelijk geheugen, of voor geïndividualiseerd gebruik ;
 • de Site en/of Producten en/of Diensten niet te betreden en/of te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden en/of met het oogmerk schade toe te brengen aan de reputatie en/of het imago van Aluspirit en/of Gebruikers, of meer in het algemeen inbreuk te maken op de rechten, met name intellectuele eigendomsrechten, van Aluspirit en/of derden, waaronder Gebruikers ;
 • de Producten en/of de toegang tot de Site en/of de Diensten niet direct of indirect op de markt te brengen ;
 • de Site en/of de Diensten die hij bevat noch geheel noch gedeeltelijk te hergebruiken of te exploiteren, met name voor commerciële en/of collectieve en/of persoonlijke doeleinden in een vorm en/of een medium waarvoor Aluspirit en/of de Gebruikers geen toestemming hebben gegeven ;
 • de Site en/of de Diensten niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren of weer te geven voor privé-doeleinden buiten de wettelijke uitzonderingen waarin is voorzien, met name in het Wetboek van Intellectuele Eigendom, of met het oog op directe of indirecte marketing, in het bijzonder aan derden ;
 • de toegang tot en het gebruik van de Site en/of Diensten niet te beperken ;   
 • ervoor te zorgen dat het gebruik van de Site en/of Diensten de stabiliteit, veiligheid en kwaliteit van de Site, netwerken, bandbreedte of infrastructuren van Aluspirit, andere Gebruikers en/of derden niet aantast of in gevaar brengt ;
 • niet in strijd is met de bepalingen van de artikelen 323-1 tot en met 323-7 van het Franse wetboek van strafrecht, die zogenoemde "hacking"-praktijken bestraffen ; 

In geval van niet-naleving van een van deze verplichtingen, zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat Aluspirit het recht heeft om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te weigeren of op te schorten.

 

 7 - Publiciteit

Aluspirit behoudt zich het recht voor om reclame- of promotieboodschappen op de Site uit te zenden, ook in het kader van de Diensten.

 

 8 - Beperking van aansprakelijkheid

 

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Site en de Diensten.

Aluspirit kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het kader van een procedure tegen de Gebruiker die zich schuldig maakt aan een niet-conform gebruik van de Site en/of Diensten.

In dit verband erkent en aanvaardt de Gebruiker dat elke vordering of procedure tegen Aluspirit, als gevolg van het niet-conforme gebruik van de Site en/of Diensten door de Gebruiker, zijn persoonlijke verantwoordelijkheid zal zijn.

De Site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.

In dit verband kan Aluspirit, gezien de vluchtige aard van de inhoud die kan worden verspreid op de websites waarnaar de genoemde hyperlinks verwijzen, niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van de genoemde websites van derden in strijd is met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen.

In ieder geval kan Aluspirit niet aansprakelijk worden gesteld :

 • in geval van onbeschikbaarheid van de Site en/of de Diensten om redenen zoals het uitvallen van het openbare elektriciteitsnet, het uitvallen van de telecommunicatiekabelnetwerken, het verlies van connectiviteit met het Internetnetwerk door toedoen van openbare of particuliere operatoren, in het bijzonder de Gebruiker, om welke reden dan ook, in het bijzonder stakingen, stormen, aardbevingen of elke andere oorzaak die de kenmerken van overmacht vertoont ;
 • in geval van gebruik van de Site en/of Diensten door een Gebruiker in omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze SV ; 
 • binnen de grenzen van de geldende wetgeving, voor elke indirecte schade, met inbegrip van met name verlies van winst, gegevens of elk ander verlies van immateriële activa, zelfs indien Aluspirit op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, die kan voortvloeien (i) uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Site (ii) ten gevolge van de toegang tot de Site door een niet-geautoriseerde Gebruiker.

Aluspirit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen van welke aard dan ook met betrekking tot de computerapparatuur van de Gebruiker of zijn internettoegangsverbinding, wanneer hij zich toegang verschaft tot de Site.

Meer in het bijzonder kan Aluspirit de Gebruiker niet vrijwaren van problemen in verband met de snelheid van de toegang tot de Site en/of de snelheid van de computerbuffer van de Gebruiker die hij zou kunnen ondervinden.

 

 9 - Overmacht

Aluspirit kan niet aansprakelijk worden gesteld als de uitvoering van een van zijn verplichtingen wordt verhinderd of vertraagd door een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, en in het bijzonder natuurrampen, brand, storingen of onderbrekingen van de telecommunicatie- of elektriciteitsnetwerken.

 

 10 - Intellectuele eigendom

 

10.1. Auteursrecht op de Site en de inhoud ervan

Aluspirit is de houder of licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten voor zowel de algemene structuur van de Site als de inhoud ervan (teksten, slogans, grafieken, beelden, video's, foto's, programma's, Producten en andere inhoud).

Bijgevolg is elke weergave, reproductie, wijziging, denaturatie en/of volledige of gedeeltelijke exploitatie van de Site en/of Producten en/of Diensten, door welk procédé en op welke drager ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Aluspirit, verboden en vormt dit een inbreuk op het auteursrecht.

Evenzo kan de Gebruiker voor elk ongeoorloofd gebruik van de Site en/of Diensten en/of Producten strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld op grond van een inbreuk op het auteursrecht. 

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de toegang tot de Site en/of de Diensten en/of de Producten die door Aluspirit ter beschikking worden gesteld, geen enkele overdracht of concessie van intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrechten) en andere persoonlijkheidsrechten (recht op afbeelding, op privacy) ten voordele van de Gebruiker met zich meebrengt.

De toegang tot de Site en de Diensten is uitsluitend beperkt tot het privé- en persoonlijk gebruik van de Gebruiker onder de voorwaarden en beperkingen die in deze SV zijn vastgesteld.

 

10.2. Onderscheidende kenmerken

De handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen, acroniemen, commerciële namen, tekens en/of domeinnamen van Aluspirit en/of haar commerciële partners vermeld op de Site en/of Producten, ter beschikking gesteld door Aluspirit op de Site, vormen onderscheidende tekens die niet gebruikt mogen worden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hun eigenaar.

Elke weergave en/of reproductie en/of gedeeltelijk of volledig gebruik van deze onderscheidende tekens is bijgevolg verboden en vormt een inbreuk op het merkenrecht, een usurpatie van bedrijfsnamen, handelsnamen en domeinnamen, waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van de auteur in het gedrang komt.

 10.3. Hypertext koppelingen

Aluspirit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks die toegankelijk zijn op de Site en/of in het kader van de Diensten, en die leiden naar andere internetsites en, in het algemeen, naar alle bestaande bronnen op het internet.

De Gebruiker mag in geen geval hypertext links creëren naar diepe pagina's van de Site, die toegang geven tot de pagina's van de Producten, door middel van enig technisch procédé dat tot doel heeft het identificatieveld van de Klant te omzeilen of de inhoud van de pagina's van de Site geheel of gedeeltelijk op te zuigen. 

De techniek van "framing" is verboden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Aluspirit.

 

 10.4. Databanken

De Gebruiker erkent onherroepelijk dat de Site en de Diensten, met inbegrip van de structuur en/of de planning van de Producten, bestaan uit een of meer databanken die aan de Gebruikers ter beschikking worden gesteld door Aluspirit in haar hoedanigheid van producent van deze databanken in de zin van de bepalingen van de artikelen L.341-1 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Bijgevolg, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.342-1 van hetzelfde Wetboek, verbindt de gebruiker zich ertoe om : 

 • de extractie door permanente of tijdelijke overdracht van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van één of meer op de Site toegankelijke gegevensbanken, met inbegrip van de structuur en/of de bestelling van de Producten, op een andere drager, met om het even welk middel en in om het even welke vorm, inclusief met het oog op het gebruik of de raadpleging door een niet door Aluspirit toegelaten medium en/of procédé(s);
 • hergebruik, door de gehele of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van een of meer van de op de Site en/of de Diensten toegankelijke databases, met inbegrip van de structuur en/of de volgorde van de Producten, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen door middel van een hypertext link, een medium en/of een niet door Aluspirit geautoriseerd(e) procédé(s), aan het publiek ter beschikking te stellen;
 • het samenstellen, uitgeven, onderhouden, bijwerken, importeren, exporteren, gratis of tegen betaling ter beschikking stellen aan derden, en het deelnemen aan voornoemde handelingen, van een concurrerende databank die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit een of meer databanken van Aluspirit;
 • de weergave op een scherm via een ander procédé of andere media dan die waarmee Aluspirit de Site en/of de Diensten beoogt te onthullen, met inbegrip van de structuur en/of bestelling van de Producten ;  
 • in het algemeen is elke extractie, gebruik, opslag, reproductie, weergave of bewaring, direct of indirect, gedeeltelijk of volledig, ook in buffer- of tijdelijk geheugen, kwalitatief of kwantitatief substantieel van de inhoud van een of meer van de databases van Aluspirit, gepleegd door een van de hierboven genoemde processen, strikt verboden, ook door een niet door Aluspirit geautoriseerd medium.

 

11 - Bescherming van persoonsgegevens

De Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van Aluspirit, dat toegankelijk is door hier te klikken.

 

12 - Bijstand - Vordering 

 

Voor alle informatie, vragen of klachten van technische aard wordt de Klant verzocht zijn verzoek per e-mail te richten aan: hello@aluvy-design.com.

Hij kan ook contact opnemen met de klantendienst van Aluspirit op het volgende nummer +33 4 81 68 39 47 (niet-toeslagennummer) tijdens de volgende dagen en uren: maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur, behalve op feestdagen.

 13 - Diverse bepalingen

 

13.1. Correspondentie - Bewijsmateriaal

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze SV, verloopt de correspondentie tussen Aluspirit en de Gebruiker hoofdzakelijk via e-mail.

In toepassing van de artikelen 1366 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat de door Aluspirit per e-mail en/of via de Site verstrekte informatie als authentiek geldt tussen hem en Aluspirit. 

Elementen zoals het tijdstip van ontvangst of verzending, evenals de kwaliteit van de ontvangen gegevens, worden geacht authentiek te zijn, in de eerste plaats zoals deze voorkomen op de voornoemde media, of zoals deze zijn geauthentiseerd door de geautomatiseerde procedures van Aluspirit, behoudens schriftelijk bewijs van het tegendeel door de Gebruiker.

De draagwijdte van het bewijs van de door de Site geleverde informatie is die van een origineel in de zin van een geschreven papieren document, ondertekend op handgeschreven wijze.

 

13.2. Integriteit van de SV

De huidige SV drukken het geheel van de verplichtingen van Aluspirit en de Gebruiker met betrekking tot hun voorwerp uit. Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een schending door de andere partij van een van de hierin vermelde verplichtingen kan in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de desbetreffende verplichting.

 

13.3. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een of meer bepalingen van deze SV nietig worden verklaard, als ongeschreven worden beschouwd of als zodanig worden verklaard krachtens een wet, een verordening of een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen hun volledige geldigheid en strekking en blijven zij volledig van toepassing, tenzij de ongeldige bepaling(en) van wezenlijke aard is (zijn) en de verdwijning ervan het contractuele evenwicht in gevaar zou brengen.

 

13.4. Titels

In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de titels aan het hoofd van de clausules van deze SV, en een van de clausules, worden de titels non-existent verklaard.

 

14 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

Deze SV zijn onderworpen aan het Franse recht.

 

In geval van een geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met deze SV, hun interpretatie en hun gevolgen, of met handelingen die ze aanvullen of wijzigen, zal de Gebruiker zich tot Aluspirit wenden om te proberen een minnelijke schikking te treffen. Elke vordering tegen Aluspirit dient schriftelijk te geschieden.

 

Bij gebreke van een minnelijke schikking, kan de Gebruiker kiezen :

1) Binnen een termijn van maximaal één (1) jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht van de Gebruiker bij Aluspirit een minnelijke schikking te treffen door (i) contact op te nemen met een bemiddelaar van zijn keuze, (ii) of door gebruik te maken van het onlinesysteem voor geschillenbeslechting dat toegankelijk is op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage waarbij wordt gepreciseerd dat de voorgestelde bemiddelingsprocedure geen voorwaarde kan zijn voor de voorlegging van de klacht aan de bevoegde rechtbanken door de Gebruiker.

2) zijn/haar vordering voor de bevoegde Franse rechterlijke instanties te brengen.

 

 

Versie van kracht met ingang van : 18 januari 2021