1. E-shop
 2. Privacybeleid

Privacybeleid

 

1 - Preambule

 

1.1 Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de AV (zoals hieronder gedefinieerd) en daarom worden de definities die in de AV worden gebruikt, in dit Privacybeleid hergebruikt.

 

1.2 Dit privacybeleid heeft tot doel de betrokkenen te informeren over de wijze waarop hun persoonsgegevens via de site worden verzameld, hoe deze door Aluspirit worden verwerkt en ten slotte over de rechten die zij ten aanzien van deze verwerking zoals hierna omschreven genieten.
 
 

2 - Definities

 

In dit privacybeleid hebben de volgende termen, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt, de volgende betekenis :

 

Tussentijdse archivering :

wijst op de overdracht van Persoonsgegevens die voor Aluspirit nog een administratief belang vertegenwoordigen, (zoals bijvoorbeeld in geval van een rechtsgeding en/of een wettelijke verplichting) in een afzonderlijke databank, die logisch of fysiek gescheiden is en waartoe de toegang in elk geval beperkt is. Dit archief is een tussenstap voordat de betrokken persoonsgegevens worden gewist of anoniem gemaakt.

Privacybeleid :

 

 

 

 

verwijst naar het huidige door Aluspirit gevoerde beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van Persoonsgegevens van de Betrokkenen, dat integraal deel uitmaakt van de AV.

AV :

 

verwijst zonder onderscheid naar de Algemene voorwaarden die toegankelijk zijn door hier te klikken en de Servicevoorwaarden die toegankelijk zijn door hier te klikken.

Persoonsgegevens :

verwijst naar gegevens van persoonlijke aard van de betrokkene, in de zin van de regelgeving betreffende persoonsgegevens, die door Aluspirit in het kader van het gebruik van de site worden verzameld en verwerkt.

Specifieke rechten :

verwijzen naar de rechten die de verordeningen inzake persoonsgegevens toekennen aan de betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Betrokken persoon :

duidt de natuurlijke persoon (Cliënt, Gebruikers zoals deze begrippen in de AV worden gedefinieerd) aan van wie Aluspirit Persoonsgegevens verwerkt.

Verordeningen inzake persoonsgegevens :

verwijst naar de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, ter uitvoering van de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming.

Aluspirit :

wijst de onderneming aan waarnaar wordt verwezen in de wettelijke mededelingen die toegankelijk zijn door hier te klikken.

 

Site :

 

betekent de website die toegankelijk is via de URL: https://aluvy-design.com/ waarop dit privacybeleid wordt gehost.

 

Terminal(s) :

betekent de hardware-apparatuur (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die door de Betrokkene wordt gebruikt om de Site en/of enige andere door een derde gepubliceerde digitale ondersteuning te raadplegen of te bekijken.

 

3 - De rechtsgrondslag van de verwerking

 

3.1 In overeenstemming met de Verordening Persoonsgegevens wordt de verwerking die in dit Privacybeleid wordt aangewezen, ondersteund door een specifieke rechtsgrondslag.

 

3.2 De Betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

De site heeft de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene nodig om een specifieke behandeling uit te voeren, die wordt toegelicht op het moment dat de toestemming wordt verzameld.

 

3.3 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de Betrokkene worden genomen.

 

3.3.1 Om de Site te kunnen gebruiken en van de Diensten gebruik te kunnen maken, heeft de Betrokkene ten minste de AV aanvaard. Deze documenten formaliseren een contractuele relatie tussen de Betrokkene en Aluspirit, en dienen met name als rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van de Persoonsgegevens van de Betrokkene door Aluspirit.

3.3.2 Deze Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een bepaald aantal verwerkingen die verband houden met de uitvoering van de contractuele relatie tussen de Betrokkene en Aluspirit, waarvan de doeleinden nader zijn omschreven in paragraaf 4 - De doeleinden van de verwerkingen.

 

3.4 De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Aluspirit is onderworpen.

 

De verwerking van Persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Aluspirit is onderworpen, in het bijzonder de opslag voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden.

 

3.5 De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Aluspirit of van een derde, tenzij deze belangen prevaleren boven de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de Betrokkene een kind is.

 

3.5.1 Aluspirit kan een gerechtvaardigd belang hebben dat de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene rechtvaardigt, zoals bijvoorbeeld de verwerking van Gegevens die strikt noodzakelijk zijn met het oog op fraudepreventie.

3.5.2 In deze hypothese vergewist Aluspirit zich ervan dat de verwerking in kwestie inderdaad noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar rechtmatig belang en evalueert zij de gevolgen van deze verwerking voor de Betrokkene, met name door rekening te houden met de aard van de verwerkte Gegevens en de wijze waarop deze worden verwerkt.

3.5.3 Aluspirit zorgt ervoor dat zij niet voorbijgaat aan het belang of de fundamentele rechten en vrijheden die de Betrokkene in staat stellen om zich te allen tijde te verzetten tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking die in dit Privacybeleid wordt beschreven, alsmede om zijn of haar Specifieke Rechten uit te oefenen, onder de voorwaarden van paragraaf 9 - Specifieke Rechten.

 

4. Doel van de behandelingen

 

De Persoonsgegevens van de Betrokkene zijn noodzakelijk om hem/haar toegang te verlenen tot de Site, het gebruik en de verbetering ervan, en om Aluspirit in staat te stellen :

 

   1. Creëer en beheer de rekening;
   2. De verrichtingen uitvoeren die verband houden met zijn commerciële relatie met de Betrokkene, d.w.z. inzake facturen, boekhouding, opvolging van de "klantrelatie" met de Klant, zoals het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, klachtenbeheer, gebruik van de Site, enz;
   3. Selectie van klanten voor het uitvoeren van studies, enquêtes en producttests, alsmede loyaliteits-, prospectie- en promotieacties;
   4. Zijn communicatie met de Cliënten te personaliseren, met name via informatieve e-mails en nieuwsbrieven, naar gelang van zijn voorkeuren en zijn gebruik van de Site;
   5. Verrichten van prospectieactiviteiten, d.w.z. het beheer van technische prospectieactiviteiten (waaronder met name technische activiteiten zoals standaardisering, verrijking en ontdubbeling) ;
   6. De verwezenlijking van commerciële aanbestedingsoperaties ;
   7. Het opstellen van commerciële statistieken; analyses en marketinginstrumenten (met name classificatie, score, enz.).
   8. Het organiseren van wedstrijden, loterijen of andere promotionele activiteiten, met uitzondering van onlinekansspelen en kansspelen waarvoor goedkeuring is vereist van de regelgevende instantie voor onlinekansspelen;
   9. Het beheer van verzoeken om uitoefening van specifieke rechten onder de voorwaarden van paragraaf 9 - Specifieke rechten ;
   10. Het beheer van onbetaalde facturen en geschillen;
   11. Beheer van opmerkingen van Betrokkenen op de Site en/of op door Aluspirit gepubliceerde webpagina's zoals sociale netwerkpagina's;
   12. De strijd tegen fraude.

5 - Opslag van persoonsgegevens

5.1 De Site wordt gehost door het bedrijf waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn door hier te klikken.

 

5.2 Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de Persoonsgegevens van de Betrokkenen in een beveiligde omgeving op te slaan en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden voor onbevoegde derden. De door de Betrokkene verstrekte informatie zal nooit voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven, noch worden verkocht of uitgewisseld.

 

6 - Verzamelen van persoonsgegevens op de site

6.1 Aluspirit verzamelt de volgende Persoonsgegevens bij het aanmaken van een Account, en vervolgens bij de geleidelijke voltooiing van het Account, die de Betrokkene tijdens zijn/haar navigatie invoert of meedeelt en die gedurende een periode van drie (3) jaar worden bewaard, op actieve basis, te rekenen vanaf de laatste verbinding van de Betrokkene met de Site:

 

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het betaalmiddel: kredietkaartnummer, vervaldatum van de kredietkaart;
 • Facturatie gegevens ;
 • Identificatiecode die op de Site wordt gebruikt,
 • In voorkomend geval, de reden(en) voor de uitsluiting (alle elementen die het mogelijk maken de gedraging aan te tonen die minder dan een maand oud is en die de uitsluiting rechtvaardigt),
 • Verbindingsgegevens (datum, tijd, IP-adres, geraadpleegde pagina's) van de Betrokkene tijdens het surfen op de Site

 

De bovengenoemde Persoonsgegevens worden ook gedurende een bijkomende periode van twee (2) jaar in tussentijdse opslag bewaard overeenkomstig de gemeenschappelijke verjaringstermijn.

 

 • Facturen
 • Bedrag van de verrichte transacties en de datum en het tijdstip van deze transacties

 

Bovenstaande Persoonsgegevens worden tevens gedurende een extra periode van zeven (7) jaar bewaard in Intermediaire Archivering, in overeenstemming met de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van Aluspirit.

 

 

6.2 Alleen de Persoonsgegevens die op de Site als verplicht zijn aangeduid, zijn onontbeerlijk om van een Account te kunnen profiteren.

 

7 - Ontvangers of categorieën ontvangers

 

Ontvanger van persoonlijke gegevens

Aard van de overgedragen gegevens

Doel van de voorgestelde overdracht

Het beschermingsniveau dat door het land wordt geboden of de uitzondering waarin de verordeningen inzake persoonsgegevens voorzien

Shopify

 

Siteverbindingsgegevens

Identificatiegegevens

Site hosting

 

https://www.shopify.fr/legal/confidentialite

 

Payplug

Gegevens met betrekking tot het betaalmiddel, factuurgegevens

Betaling

Verwerking op het grondgebied van de Europese Unie

Oney

Gegevens met betrekking tot de factureringsgegevens van de betaalmiddelen

Betaling

Verwerking op het grondgebied van de Europese Unie

Transportbedrijf

Identificatiegegevens

Productlevering

Verwerking op het grondgebied van de Europese Unie

Klantenservice

 

Identificatiegegevens

Schakel klantrelatiebeheer in

Verwerking op het grondgebied van de Europese Unie

8 - Veiligheid van internettransacties

8.1 In overeenstemming met de AV, gebruikt de Site de technologie van de firma Payplug of de firma Oney om de bankverrichtingen van de Klanten te beveiligen.

 

8.2 Zo worden tijdens de betaling op de Site de bankgegevens van de Klant gecodeerd doorgegeven aan Payplug of Oney zonder dat Aluspirit ze kan lezen.

 

8.3 Aluspirit verzamelt noch het volledige nummer van de bankkaart van de Cliënt, noch het cryptogram ervan.

 

8.4 Om zijn/haar rechten uit te oefenen, zoals die in paragraaf 9 - Specifieke rechten, met betrekking tot zijn/haar creditcardgegevens, wordt de Betrokkene verzocht rechtstreeks contact op te nemen met Payplug of, in voorkomend geval, met de onderneming Oney.

 

9 - Specifieke rechten

 

9.1 In overeenstemming met de Verordening Persoonsgegevens kan de Betrokkene te allen tijde aanspraak maken op de volgende Specifieke Rechten van/op :

 

  • toegang,
  • correctie,
  • het wissen,
  • beperking van een behandeling,
  • draagbaarheid,
  • oppositie,
  • post-mortem instructies,

 

9.2 Toegangsrechten

 

9.2.1 De Betrokkene heeft de mogelijkheid om van Aluspirit bevestiging te krijgen of hem betreffende Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang tot deze Persoonsgegevens, alsmede de volgende informatie :

 

 • de doeleinden van de behandeling ;
 • de categorieën van Persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de Persoonsgegevens worden bewaard of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om Aluspirit te verzoeken Persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, of de verwerking van Persoonsgegevens te beperken, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking ;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL ;
 • wanneer de Persoonsgegevens niet bij de Betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens ;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede over het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene
 
9.2.2 Wanneer Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot deze doorgifte.

 

9.2.3 Aluspirit verstrekt een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

9.2.4 Aluspirit kan de betaling verlangen van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten voor elke extra kopie die door de Betrokkene wordt aangevraagd.

9.2.5 Indien de Betrokkene zijn of haar aanvraag langs elektronische weg indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij hij of zij anders verzoekt.

9.2.6 Het recht van de Betrokkene om een kopie van zijn Persoonsgegevens te verkrijgen, laat de rechten en vrijheden van anderen onverlet.

 

9.3 Recht op correctie

 

De Betrokkene heeft de mogelijkheid om van Aluspirit zo spoedig mogelijk de rectificatie te verkrijgen van hem betreffende Persoonsgegevens die onjuist zijn. Hij of zij heeft ook de mogelijkheid om onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

 

9.4 Recht op wissen

 

9.4.1 De Betrokkene heeft de mogelijkheid om van Aluspirit te verkrijgen dat de hem betreffende Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden gewist wanneer een van de volgende redenen van toepassing is :
 
  • De Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins door Aluspirit werden verwerkt;
  • De Betrokkene heeft zijn of haar toestemming voor de verwerking van deze Persoonsgegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
  • De betrokkene oefent zijn recht van verzet uit onder de hierna omschreven voorwaarden en er mag geen dwingende legitieme reden zijn voor de verwerking;
  • De Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • De Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • De Persoonsgegevens zijn verzameld bij een kind.

 

9.5 Verjaringsrechten

 

9.5.1 De Betrokkene heeft de mogelijkheid om van Aluspirit de beperking van de verwerking van zijn Persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is :

 

  • Aluspirit verifieert de juistheid van de Persoonsgegevens nadat de Betrokkene de juistheid van de Persoonsgegevens heeft betwist,
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan; 
  • Aluspirit heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze gegevens zijn nog steeds noodzakelijk voor de Betrokkene om zijn rechten in rechte te kunnen vestigen, uitoefenen of verdedigen;
  • De Betrokkene heeft onder de hieronder uiteengezette voorwaarden bezwaar gemaakt tegen de verwerking en Aluspirit gaat na of de nagestreefde legitieme redenen zwaarder wegen dan de aangevoerde redenen.

 

 
9.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

9.6.1 De Betrokkene heeft de mogelijkheid om van Aluspirit Persoonsgegevens te ontvangen die hem/haar betreffen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, wanneer :

 

 • De verwerking van de Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, of op een overeenkomst, en

 

 •  De verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen.
9.6.2 Wanneer de betrokkene zijn recht op overdraagbaarheid uitoefent, heeft hij het recht te verkrijgen dat de Persoonsgegevens rechtstreeks door Aluspirit worden doorgegeven aan een andere, door hem aan te wijzen verantwoordelijke voor de verwerking, wanneer dit technisch mogelijk is.

 

9.6.3 Het recht op de overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens van de Betrokkene mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen.

 

9.7 Recht van verzet

 

De Betrokkene kan zich te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende Persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van Aluspirit. Aluspirit zal de Persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij zij aantoont dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Betrokkene, of deze mag bewaren voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

 

9.8 Richtlijnen voor post mortem

 

9.8.1 De Betrokkene heeft de mogelijkheid om aan Aluspirit richtlijnen mee te delen betreffende het bewaren, wissen en delen van zijn Persoonsgegevens na zijn overlijden, welke richtlijnen ook kunnen worden geregistreerd bij een "gecertificeerde digitale betrouwbare derde". In deze richtlijnen, of een soort "digitaal testament", kan een persoon worden aangewezen die belast is met de uitvoering ervan; zo niet, dan worden de erfgenamen van de betrokkene aangewezen.

 

9.8.2 Bij gebreke van een richtlijn kunnen de erfgenamen van de Betrokkene zich tot Aluspirit wenden met het oog op

  • toegang tot de verwerking van Persoonsgegevens die "de organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene" mogelijk maakt;
  • mededeling te ontvangen van "digitale goederen" of "gegevens vergelijkbaar met familieherinneringen, overdraagbaar aan de erfgenamen";
  • de account van de Betrokkene op de Site te laten sluiten en zich te verzetten tegen de verdere verwerking van zijn Persoonsgegevens.
9.8.3 In ieder geval heeft de Betrokkene te allen tijde de mogelijkheid om aan Aluspirit aan te geven dat hij niet wenst dat, in geval van overlijden, zijn Persoonsgegevens aan een derde worden meegedeeld.

 

10 - Uitoefening van specifieke rechten

 

10.1  Deze rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend bij Aluspirit :

 

  • Per e-mail aan het volgende adres: vosdonnees@aluvy-design.com
  • Per post naar het volgende adres Aluspirit, 231 Chemin du Ténement, 38260 Porte-des-Bonnevaux (Frankrijk).
10.2 Om haar rechten volgens de hierboven gestelde voorwaarden te kunnen doen gelden en in het geval dat Aluspirit twijfelt aan de opsteller van het verzoek, kan Aluspirit deze verzoeken zijn identiteit te bewijzen door vermelding van zijn naam, voornaam en e-mailadres en zijn verzoek vergezeld te doen gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 

10.3 Binnen maximaal één (1) maand na de datum van ontvangst van het verzoek wordt aan de Betrokkene een antwoord toegezonden.

 

10.4 Indien nodig kan deze termijn met twee (2) maanden worden verlengd door Aluspirit, die de Betrokkene zal waarschuwen, rekening houdend met de complexiteit en/of het aantal verzoeken.

 

10.5 In geval van een verzoek van de Betrokkene om zijn/haar Persoonsgegevens te wissen en/of in geval van de uitoefening van zijn/haar recht om te verzoeken om verwijdering van zijn/haar Persoonsgegevens, kan Aluspirit deze echter bewaren in de vorm van Intermediaire Archivering, voor de duur die nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor bewijskrachtige doeleinden gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

 

10.6 De Betrokkene kan ook een vordering instellen bij de bevoegde controleautoriteit (de CNIL).

 

11 - Wachtwoordbeveiliging

 

11.1 Aluspirit neemt alle nuttige voorzorgsmaatregelen om de veilige opslag van het wachtwoord van de Betrokkene te waarborgen.
 
11.2 De veiligheid van dit wachtwoord hangt echter ook af van het ontwerp ervan.
 
11. 3 De Betrokkene wordt er derhalve aan herinnerd dat zijn wachtwoord, om geldig te zijn, uit ten minste 8 tekens moet bestaan, waarvan ten minste 3 van de volgende 4 soorten: hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens, enz.
 
11.4 Mnemonics kunnen worden gebruikt om complexe wachtwoorden te maken, zoals :
 
  • Bewaar alleen de eerste paar letters van woorden in een zin; bijvoorbeeld de zin "A Password gets stuck ! "komt overeen met het wachtwoord 1mdp@sr!
  • Door een hoofdletter te gebruiken als het woord een naam is (ex : woord)
  • Door leestekens te behouden (bijv. !)
  • Door getallen uit te drukken met de cijfers van 0 tot 9 (vb: Un ->1)
 
12 - Cookies die op de Terminal van de Betrokkene worden geplaatst naar aanleiding van zijn of haar bezoek aan de Site
 
12.1 Op de Site worden cookies gebruikt.
 
12.2 Een cookie is een stukje informatie dat op de Terminal wordt geplaatst en dat door de Betrokkene wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Site.
 
12.3 De cookies hebben betrekking op het surfen van de Betrokkene op de Site en maken het mogelijk te bepalen welke pagina's de Betrokkene heeft geraadpleegd, alsook de datum en het tijdstip van raadpleging.
 
12.4 Deze cookies stellen Aluspirit op geen enkel moment in staat om de Betrokkene persoonlijk te identificeren.
 
12.5 De opslagperiode van deze cookies op de Terminal van de Betrokkene is niet langer dan dertien (13) maanden.
 
12.6 Meer in het bijzonder kunnen Persoonsgegevens die worden verzameld via cookies die door Aluspirit of derden worden uitgegeven :
 
  • Om statistieken en volumes van bezoeken aan en gebruik van de Site op te stellen, zodat het belang en de ergonomie van de diensten kunnen worden verbeterd ;
  • Om de presentatie van de Site aan te passen aan de schermvoorkeuren van de Terminal van de Betrokkene (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz ;
  • Om informatie op te slaan met betrekking tot een formulier dat door de Betrokkene op de Site is ingevuld (registratie of toegang tot de Account) ;
  • Betrokkene op de Site is ingevuld (registratie of toegang tot de Account); 
   Om veiligheidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld wanneer de Betrokkene wordt gevraagd om na een bepaalde tijd opnieuw in te loggen ;

 

12.7 Dankzij cookies verzamelt en verwerkt Aluspirit voor de hierboven bepaalde doeleinden, alle of een deel van de volgende Persoonsgegevens :

 

 • Informatie in verband met de Terminal van de Betrokkene en/of de Betrokken Persoon :
  • Het type terminal (smartphone, tablet, computer, enz.) ;
  • Het besturingssysteem van zijn Terminal (Mac Os, iOS, Android, Windows, BlackBerry enz.) ;
  • De categorieën en plug-in versies van uw Terminal ;
  • Zijn internetprovider (Orange, SFR, Bouygues, Free, enz.) ;
  • De gebruikte browser (Safari, Chrome, Internet Explorer, enz.) ;
  • De reclame-identifier gekoppeld aan het besturingssysteem van de terminal ;
  • Het IP adres van de terminal ;
  • De geolocatiegegevens van de terminal ;
  • Zijn taalvoorkeuren.
 • Informatie over zijn navigatie en zijn gedrag op de Site :
  • Statistieken over de raadpleging van de verschillende pagina's van de Site ;
  • Het volledige URL-pad naar, via en vanaf de Site ; 
 • Informatie betreffende de betrokken persoon (leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, opgegeven en/of veronderstelde sociaal-professionele categorie, veronderstelde belangencentra, enz.) in verband met zijn/haar activiteit op internet en die door derden (adverteerders, reclamebureaus, enz.) wordt meegedeeld.


13 - Aluspirit koekjes

 

Cookie-categorieën

Doel

De duur van het gesprek

Sessie-cookie

gebruikt om de werking van de site te behouden

duur van de sessie

Sessie-ID-cookie

strikt noodzakelijk voor de werking van de site en de identificatie van de klant

duur van de sessie

Voorkeurscookie

informatie verzamelen met betrekking tot de keuzes en voorkeuren van de betrokkene en het mogelijk maken om de taal of andere lokale parameters vast te leggen om de ervaring van de gebruiker op de site te personaliseren.

duur van de sessie

Bestel validatiecookie

(Cookies Shopify : cart_currency, cart_sig, secure_customer_sig, storefront_digest)

gebruikt om de producten voorgeselecteerd te houden voor aankoop en om de bestelling te valideren

duur van de sessie

sociaal netwerk Cookie (Facebook)

gebruikt om de gebruiker in staat te stellen verbinding te maken via zijn account op een sociaal netwerk.

13 maanden

14- Oppositie tegen cookies

 

14.1 De Betrokkene wordt er bij zijn eerste bezoek op gewezen dat hij het recht heeft zich te verzetten tegen het opslaan van cookies die nuttig zijn voor de werking van de Site, met name door zijn internetbrowser te configureren of door gebruik te maken van zijn keuzes op deze pagina (zie hieronder).
 
 
14.2 Lorsque la Personne Concernée navigue sur le Site, des informations sont susceptibles d'être enregistrées, ou lues, dans son Terminal, sous réserve de ses choix.
 
 
14.3 Wanneer de Betrokkene op de Site surft, kan informatie worden geregistreerd of gelezen in zijn Terminal, afhankelijk van zijn keuzes.

 

14.4 De Betrokkene kan zijn browser ook zo instellen dat hij een code naar websites stuurt die aangeeft dat hij niet gevolgd wil worden ("Do No Track"-optie) :

 

 

Met ingang van : 18 januari 2021